Strokovni nadzor pri gradnji

V tem blogu bomo pisali predvsem o pomenu strokovnega nadzora pri gradnji. Obveznost gradbenega nadzora pri gradnji objektov predpisuje Zakon o graditvi objektov v 85. členu. Zagotovi ga investitor najpozneje z dnem pripravljalnih del na gradbišču. Smisel nadzora nad gradnjo ni samo v upoštevanju zakona. V praksi pomeni kontrolo usklajenosti projektov za gradbeno dovoljenje in same gradnje, preverjanje ustreznosti materialov in pravilnosti njihove vgradnje, obračunavanje vgrajenih količin, spremljanje terminskega in finančnega plana gradnje ter skrb za izpolnjevanje izvajalčevih drugih pogodbenih obveznosti.

Kot smo že omenili, je naloga investitorja da imenuje nadzor nad izvajanjem del pri gradnji. Investitor in nadzornik se za sodelovanje zavežeta s pogodbo.

Definicija:

Nadzornik – fizična ali pravna oseba, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve pri opravljanju gradbenega nadzora. Investitor z imenovanjem odgovornega nadzornika temu daje pooblastilo, da opravlja nadzor pri gradnji skladno z Zakonom o graditvi objektov in sklenjeno pogodbo o nadzoru.

Odgovorni nadzornik – Posameznik, ki skrbi za skladnost gradnje s pogoji iz gradbenega dovoljenja in za kvaliteto izvedenih del v skladu z gradbenimi predpisi.

Naloge nadzornika:

V nadaljevanju bomo povzeli naloge nadzornika in odgovornega nadzornika.

Naloge odgovornega nadzornika (povzeto iz Zakona o graditvi objektov, 88. člen):

Odgovorni nadzornik nadzoruje, ali se v projekt za izvedbo sproti vnašajo vse tiste spremembe in dopolnitve, ki nastajajo med gradnjo, in ali se s takšnimi spremembami strinjata investitor in projektant.

Če odgovorni nadzornik med gradnjo ugotovi neskladje s projektom za izvedbo in gradbenimi predpisi, ali pa, da kakovost vgrajenih gradbenih in drugih proizvodov, inštalacij, tehnoloških naprav in opreme ter uporabljenih postopkov ni dokazana z ustreznimi dokumenti, mora o tem takoj obvestiti gradbenega inšpektorja in investitorja, ugotovitve in predloge, kako stanje popraviti, pa tudi brez odlašanja vpisati v gradbeni dnevnik.

Če odgovorni nadzornik ugotovi, da izvajalec krši dogovorjene roke izgradnje, mora o tem obvestiti investitorja ter ugotovitve in predloge, kako nastalo stanje izboljšati, brez odlašanja vpisati v gradbeni dnevnik.

Odgovorni nadzornik mora svoje ugotovitve iz prejšnjih odstavkov tega člena vpisovati v gradbeni dnevnik. S podpisom gradbenega dnevnika odgovorni nadzornik potrjuje, da so podatki oziroma vpisi, vneseni v gradbeni dnevnik, resnični.

Poleg zgoraj omenjenih nalog odgovorni nadzornik na podlagi dogovora z investitorjem pregleduje tudi knjige obračunskih izmer izvajalcev. To pomeni, da skrbi za pravilen obračun izvedenih del izvajalcev.

V praksi se je izkazalo, da dober nadzornik vedno upraviči strošek, ki ga ima investitor z nadzorom. Razlog je predvsem ta, da investitor kot laik ni usposobljen za spremljanje in kontroliranje gradnje. Nadzornik pa se v svojem poklicu dnevno srečuje s problematiko gradnje, npr. pri izkopih, betoniranju, opaževanju, polaganju hidroizolacije, izvedbi lesene konstrukcije, montažnimi deli, obrtniškimi deli,… Prav tako nadzornik spremlja vse spremembe, ki se zgodijo na objektu. Z vsemi zbranimi informacijami lahko preveri količine ter opravljena dela na gradbišču.

Z angažiranjem izkušenega in strokovno dovolj dobro podkovanega nadzornika investitor poskrbi, da bo gradnja življenjskega projekta zanesljiva in brez gradbenih napak. Investitor praviloma v tem primeru celo privarčuje pri vlaganju denarnih sredstev v izvedbo objekta, kar se kaže tudi med samo uporabo objekta. Le kvalitetni materiali, ki so pravilno vgrajeni, dajejo objektu trajnost in zanesljivost.

Napiši Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>