Rušitev in nova gradnja enostanovanjskega objekta – Hiša “C-1″

Izdelava načrta gradbenih konstrukcij PZI in popisa

Za stranko smo izdelali načrt gradbenih konstrukcij, ter popis za fazo PZI.

Predmet projekta je rušitev in novogradnja enodružinske stanovanjske hiše. Tlorisne dimenzije stavbe znašajo 11,7 m x 14,6 m. Po višini obsega klet, pritličje in mansardo. Streha je enokapna. Sleme strehe se nahaja na višini 6,7 m, merjeno od nivoja pritličja. Temeljenje objekta je plitvo na temeljni plošči. Obodne stene kleti: betonski bloki debeline 30 cm z armiranobetonskimi vertikalnimi in horizontalnimi vezmi. Ostale obodne nosilne stene: opečni bloki debeline 25 cm z armiranobetonskimi vertikalnimi in horizontalnimi vezmi. Pozicije in dimenzije vezi so razvidne iz armaturnega načrta. Notranje nosilne stene: opečni bloki debeline 19 cm z armiranobetonskimi vertikalnimi in horizontalnimi vezmi.